Ac Dc — Shoot To Thrill bass tabs

G——————————————————
D—7—7—7—7—7—7—7—7—— X3
A——————————————————
E——————————————————

G——————————————————
D—7—7—7—0—0————————
A———————————4—0—0——
E——————————————————

G——————————————————
D—————————————————— X6
A—0—0—0—0—0—0—0—0——
E——————————————————

G———————————————————————————————————
D———————————————————————————————————
A—0—0—0—0—0—0—0—0——0—0—0—0—5—4—0—0——
E———————————————————————————————————

Verses (0:35, 1:23)
G——————————————————
D—————————————————— X7
A—0—0—0—0—0—0—0—0——
E——————————————————

Pre—Chorus (0:49, 1:36)
G——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—3—3—3—3—3—3—3—3——3—3—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—3—3—3—3——3—3—3—3—3————————
E————————————————————————————————3——————————————————————————————0—35——

G——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————5—5———5—5———5——5———5—5————5——7p5————
A—3h5—5—5—5—5—5—5—5——5—5—5—5—5—5—5—7~——————7—————7——————7——————7————————7——
E——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Chorus (1:02, 1:30, 2:57)
G—————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—0—0—0—0—0—0—0——————————————————5——5—5—5—5—5—5—5—5——5—5—5—5—5—3—4—0——
E———————————————3——3—3—3—3—3—3—3——————————————————————————————————————

G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————4———5———6———7—4——
A—0—0——0—0—0—0—————————————————————0——5—5—5—5—5—5—5—5——5———————5——————————
E——————————————0—3——3—3—3—2——3—3—3————————————————————————————————————————

G———————————————————————————————————
D——————————————————————————————————— X2
A—0—0—0—0—0—0—0—0——0—0—0—0—5—4—0—0——
E———————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————4—4—5—5—6——6—7——
A—0—0—0—0—0—0—0—1——2—2—2—1—2—2—2—5——5—5—5—5—5—5—5—5——5—————————————————
E——————————————————————————————————————————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————
A—0—0—0—0—0—0———————————————————————5~—————————————————————————
E—————————————0—3——3—3—3—3—3—3—3—3————————0~———————————————0~——

G————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————5—5———5—5———5——5———5—5——————————————————————————————————————————
A—5—6—7~———————————7——————7——————5—7——————————————————————————————0—0————
E————————————————————————————————————0~—3—3—0—3—3—0—3——3—0——4—4—0—————4——

Interlude (2:30)
G———————————————————————————————————
D——————————————————————————————————— X4
A—0—0—0—0—0—0—0—0——0—0—0—0—5—4—0—0——
E———————————————————————————————————

Guitar Solo (2:43)
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—3—3—3—3—3—3—3—3————3—3—3—3—3———0———————3—3—3—3—3—3—3—3————3—3—3—————————0——
E——————————————————————————————3———3——————————————————————————————0—1—0—4————

G—————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—————————————————————————————————————5—5———5—5———5——5————————————————
A—3h5—5—5—5—5—5—5—5——5—5—5—5—5—5—5—7~—————7—————7————————————————0————
E——————————————————————————————————————————————————————0—0—3—0—4———0——

(3:17)
G———————————————————
D———————————————————
A—0~————————————5~——
E————————3~—————————

(3:24) REST

G———————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————
A————————————0~—0————0——————————————————————5————5——
E—0—1—2~—3—4——————————————————3————3————————————————

G—————————
D—————————
A—5————5——
E—————————

G——————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————
A—0—————0———————————————————————5—————5————————————————————————
E————————————————3—————3———————————————————————1—2—3~——4————5——

G———————————————————————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————3—4—————————————————————
A—0—0—0—0—X—0——————————————————3——5—5—X—5—5—————5——5—5—5—0—5—————0——
E—————————————2——X—3—3—3—3—3—3———————————————————————————————0—3————

G————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—0—0—X—0—0—0—X——————————————————3——5—5—5—5—5—5—5—5——5———————————————
E———————————————3——3—3—X—2—3—3—3———————————————————————0—1—2~—3—3—4——

Outro Guitar Solo (4:18)
G—————————————————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————————————————————————————————————————————————————————— X5
A—0—0—0—0—0—0—0—2——2—2—2—2—2—2—2—5——5—5—5—5—5—5—5—5——5—5—5—5—5—5—5————
E——————————————————————————————————————————————————————————————————4——

G———————————————————————————————————
D———————————————————————————————————
A—0—0—0—0—0—0—0——————————————————5——
E———————————————3——3—3—3—3—3—3—3————

G———————————————————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————————————————
A—0—0—0—0—0—0—0—2——2—2—2—2—2—2—2—4——5————5~—5—5~—5—5—5——————————
E———————————————————————————————————————————————————————3————3——

G————————————————————
D————————————————————
A————————————————————
E—5~~~~~~~~~——————5——
That's what i heard. If you have any suggestions or corrections, let me know.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top